1. Vispārīgie noteikumi


1.1. Šī privātuma politika reglamentē personas datu vākšanas, apstrādes un uzglabāšanas principus. Personas datus apstrādā un glabā Mademoiselle SIA, kas ir personas datu pārzinis (turpmāk tekstā - pārzinis).


1.2. Šajā privātuma politikā datu subjekts ir klients vai cita fiziska persona, kuras personas datus apstrādā pārzinis.


1.3. Šajā privātuma politikā klients ir ikviens, kurš iegādājas preces vai pakalpojumus pārziņa tīmekļa vietnē.


1.4. Pārzinis ievēro tiesību aktos noteiktos personas datu apstrādes principus un cita starpā apstrādā personas datus likumīgā, godprātīgā un drošā veidā. Pārzinis var apliecināt, ka personas dati ir apstrādāti saskaņā ar tiesību aktu noteikumiem.


2. Personas datu vākšana, apstrāde un uzglabāšana


2.1. Personas dati, kurus pārzinis vāc, apstrādā un glabā, ir vākti elektroniski, galvenokārt izmantojot tīmekļa vietni un e-pastu. 


2.2. Daloties ar saviem personas datiem, datu subjekts piešķir pārzinim tiesības vākt, kārtot, izmantot un pārvaldīt personas datus, kurus datu subjekts tieši vai netieši, iegādājoties preces vai pakalpojumus tīmekļa vietnē, tieši vai netieši koplieto ar pārzini, privātuma politikā noteiktajam nolūkam.


2.3. Datu subjekts ir atbildīgs par savu iesniegto datu precizitāti, pareizību un integritāti. Apzināti nepatiesu datu iesniegšana tiek uzskatīta par privātuma politikas pārkāpumu. Datu subjektam ir nekavējoties jāinformē pārzinis par jebkādām izmaiņām iesniegtajos datos.


2.4. Pārzinis nav atbildīgs par jebkādu kaitējumu vai zaudējumiem, kas datu subjektam vai trešajai personai nodarīti datu subjekta nepatiesu datu iesniegšanas rezultātā.


3. Klientu personas datu apstrāde


3.1. Pārzinis var apstrādāt šādus datu subjekta personas datus:


3.1.1. Vārds un uzvārds;


3.1.2. Dzimšanas datums;


3.1.3 Tālruņa numurs;


3.1.4. E-pasta adrese;


3.1.5. Piegādes adrese;


3.1.6. Bankas un konta numurs;


3.1.7. Saglabāt kartes datus;

3.2. Papildus iepriekš minētajam, pārzinim ir tiesības vākt datus par klientu, kas ir pieejami publiskos reģistros.


3.3. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a), b), c) un f) apakšpunkts:

(a) datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;

(b) apstrāde ir nepieciešama, lai pildītu ar datu subjektu noslēgtu līgumu vai lai veiktu darbības pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;

(c) apstrāde ir nepieciešama, lai nodrošinātu pārziņa juridisko saistību izpildi;

(f) apstrāde ir nepieciešama pārziņa vai trešās puses likumīgo interešu nodrošināšanai, izņemot, kur šādas intereses aizstāj datu subjekta, kurš pieprasa personas datu aizsardzību, intereses vai pamata tiesības un brīvības, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.


3.4. Personas datu apstrāde atbilstoši apstrādes mērķim:


3.4.1. Apstrādes mērķis - drošība un drošums

Maksimālais personas datu glabāšanas termiņš - saskaņā ar tiesību aktos noteiktajiem termiņiem


3.4.2. Apstrādes mērķis - pasūtījumu apstrāde

Maksimālais personas datu glabāšanas termiņš - 3 gadi


3.4.3. Apstrādes mērķis - tiešsaistes veikala pakalpojumu darbības nodrošināšana

Maksimālais personas datu glabāšanas termiņš - 3 gadi


3.4.4. Apstrādes mērķis - klientu pārvaldība

Maksimālais personas datu glabāšanas termiņš - 5 gadi


3.4.5. Apstrādes mērķis - finanšu darbības, grāmatvedība

Maksimālais personas datu glabāšanas termiņš - saskaņā ar tiesību aktos noteiktajiem termiņiem


3.4.6. Apstrādes mērķis - mārketings. Maksimālais personas datu glabāšanas termiņš - 5 gadi

3.5. Pārzinim ir tiesības kopīgot klientu personas datus ar trešajām personām, piemēram, apstrādātājiem, grāmatvežiem, transporta un kurjerpasta uzņēmumiem, uzņēmumiem, kas sniedz pārsūtīšanas pakalpojumus. Par personas datu apstrādi atbild pārzinis. Pārzinis nosūta personas datus, kas nepieciešami maksājumu veikšanai, apstrādātājam Montonio Finance.


3.6. Pārzinis apstrādā un glabā datu subjekta personas datus, īstenojot organizatoriskus un tehniskus pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, grozīšanu, izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.


3.7. Pārzinis glabā datu subjektu datus atkarībā no apstrādes mērķa, bet ne ilgāk kā 5 gadus.


4. Datu subjekta tiesības


4.1. Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un pārbaudīt tos.


4.2. Datu subjektam ir tiesības saņemt informāciju par savu personas datu apstrādi.


4.3. Datu subjektam ir tiesības mainīt vai labot neprecīzus datus.


4.4. Ja pārzinis apstrādā datu subjekta personas datus, pamatojoties uz datu subjekta sniegto piekrišanu, datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu.


4.5. Lai izmantotu savas tiesības, datu subjekts var sazināties ar tiešsaistes veikala klientu atbalsta dienestu, rakstot uz adresi info@jacadi.lv.


4.6. Lai aizsargātu savas tiesības, datu subjekts var iesniegt sūdzību Datu aizsardzības inspekcijai.


5. Nobeiguma noteikumi


5.1. Šie datu aizsardzības noteikumi un nosacījumi ir sagatavoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likumu un Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktiem.

5.2. Pārzinim ir tiesības daļēji vai pilnībā grozīt datu aizsardzības noteikumus un nosacījumus, paziņojot datu subjektiem par grozījumiem vietnē www.jacadi.lv.